Návrh VZN č. 3/2017

1. december 2017

Návrh VZN č. 3/2017 o financovaní základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, zaradené do siete škôl a školských zariadení SR, zriadených na území obce Šarišské Jastrabie, na kalendárny rok 2018

K stiahnutiu